Program kolokvia

 Struktura 2005

Pondělí 20. 6.

11:00 - 12.00     Registrace
12.00 - 13.00     Oběd

13:00    Zahájení 
13:15    Vzpomínka na Zdeňka Weisse (Milan Rieder, VŠB, Technická univerzita Ostrava)

 Řešení struktur

J. Hašek, P. Vojtíšek

 13:30

Lukáš Palatinus
Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Řešení struktur metodou převracení náboje

 14:10

Slavomil Ďurovič
Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
Jiří Hybler
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Spresnovanie čiastočně neusporiadaných OD štruktúr

14:40

Přestávka  

15:00

Václav Petříček
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Dvojčata a vícefázové monokrystalické systémy

15:40

Viktor Kavečanský
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
Kryštálová štruktúra ferikyanidov vzácnych zemín

 16:00

Jiří Kameníček
Univerzita Palackého, Olomouc
Struktury nových niklových komplexů s vybranými S, S - a N, P ligandy v koordinační sféře

 16:20

Přestávka  

 16:40

Jan Ondráček
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha

HipHop upřesňování struktur proteinů

17:40

Diskuse o výuce krystalografie a strukturní analýzy (R. Kužel, N. Ganev, J. Kameníček, ...)

18.30 Večeře
19.30 Instalace vývěsek, schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr


Úterý 21. 6.

7.30    Snídaně

   

N. Ganev

8.30 Miroslav Karlík
FJFI ČVUT Praha
Iontová mikroskopie a tomografická atomová sonda (FIM-TAP)
9:05 P. Haušild
FJFI ČVUT Praha
Aplikace difrakce elektronů v řádkovací elektronové mikroskopii (EBSD)

9.40

přestávka

 


Studentská přehlídka
 S. Daniš, N. Ganev
 

 10:10

Zdeněk Pala
FJFI ČVUT, Praha

Rtg difrakční analýza makroskopické zbytkové napjatosti broušených povrchů oceli
 

10:30

Jan Drahokoupil
FJFI ČVUT, Praha
Profilová analýza balotinovaných ocelových vzorků

10:50

Kamil Kolařík
FJFI ČVUT, Praha
Analýza zbytkové napjatosti po elektroerozivním obrábění

 11:10

Petr Sedlák
FJFI ČVUT, Praha
Studium fázových transformací v materiálech s tvarovou pamětí

11:30

Jan Krčmář
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Rtg difrakce na tenkých polykrystalických vrstvách

11:50

Lea Nichtová
MFF UK, Praha
Rtg difrakční studium krystalizace vrstev TiO2

12:10

Ondřej Caha
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Studium růstu krátkoperiodických multivrstev pomocí rtg difrakce

12:30

Pavel Klang
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Difuzní rozptyl rtg záření na defektech v Cz- Si

13.00 Oběd

 Studentská přehlídka

M. Rieder, J. Maixner

14:00

Radim Čtvrtlík
Fyzikální ústav AV ČR Praha
NanoTest NT 600 - zařízení pro analýzu mechanických vlastností materiálů

14:20

Roman Pícek
Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Měření elastických vlastností tenkých vrstev metodou SAW
     

14:40

Eva Kotulanová
Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež u Prahy
Rentgenová prášková mikrodifrakce a limity jejího použití

15.00

Veronika Grünwaldová Šímová
Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež u Prahy
Prášková RTG mikrodifrakce v analýze malířských děl

15:20

Pavla Roupcová
Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 

Příprava a popis vlastností práškového materiálu na bázi Fe-ZrO2

15:40

Zdeněk Matěj
MFF UK, Praha
Analýza difrakčních profilů zlatých nanočástic

16:00

přestávka  
   

J. Kameníček, I. Císařová

16.20 Petr Kolenko
FJFI ČVUT, Praha
Struktura Fc-fragmentu myšího IgG2b z hybridomu M75
16:40 Nikola Kostlanová
Přírodovědecká fakulta, MU Brno
Insight into structure - function relationships of Ralstonia solanacearum lectins RSL, RS-IIL and RS20L
 
17:00 Martina Pokorná
Přírodovědecká fakulta, MU Brno
Crystal structure of CV-IIL lectin from human opportunistic pathogen
17:20 přestávka  
17:40 Martina Urbanová
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Studium zeolitizace kompozitu*(geopolymeru*) v hydrotermálních podmínkách užitím MAS NMR a RTG difrakce
18:00 Jana Klimentová
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Stereochemie kalix[4]arenu
18:20 Mariana Klementová
Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež u Prahy
Tantaloniobaty v kasiteritu: inkluze nebo odmíšeniny?
18:40 František Laufek
Česká geologická služba, Praha
Krystalochemie systému Sb-Te-Ni

19.30    Večeře
20.00   
Shromáždění členů Krystalografické společnosti
 


Středa 22. 6.

7.30    Snídaně

 Zobrazovací metody, rozptyl neutronů

V. Petříček, Z. Šourek

8:30

Vladimír Baumruk
MFF UK, Praha
IČ a Ramanova spektroskopie - co nám mohou vibrace říci o (bio)molekulách
9:20 Jiří Brus
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Studium struktury materiálů pomocí moderních NMR metod
10:10 Přestávka  
10:30 Jiří Kulda
ILL Grenoble, Francie
Nepružný rozptyl neutronů
11:10 Miloš Kopecký
Fyzikální ústav AV ČR Praha
Nejnovější pokroky v rtg holografii
11:50 Radomír Kužel
MFF UK Praha
Difrakční zobrazení jedné částice
12:10 Michal Hušák
VŠCHT Praha
Zobrazování strukturních dat metodami 3D stereoskopické visualizace

13.00  Oběd

Tenké vrstvy, materiály, textury, napětí

V. Kavečanský, J. Fiala

14:00 Milan Dopita
MFF UK Praha
Studium tlustých tenkých vrstev
14:40 Jaromír Kopeček
Fyzikální ústav AVČR Praha
Struktura platinohliníkových vrstev na superslitinách
15:00 Stanislav Daniš
MFF UK Praha
Struktura tenkých epitaxních vrstev
15:40 Mojmír Meduňa
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Vysokoteplotní in-situ studia Si/SiGe multivrstev a kaskádových struktur
16:00 Přestávka  
16:30 Marian Čerňanský
Fyzikální ústav AV ČR Praha
Příspěvek k metodám jedné linie v analýze difrakčních profilů
16:50 Michal Kolega
Západočeská univerzita v Plzni
Změna polohy a šířky difrakčních linií vyvolaná laserovým ohřevem
17:10 Milan Rieder
VŠB Technická univerzita Ostrava
Dvojčatění silikalitu-1
17:30 Martin Černík
US Steel, Košice
Príspevok k riešeniu textúr valcovaných ocelových plechov
17:50 Nikolaj Ganev, Jiří Marek
FJFI ČVUT, Praha
Strukturní charakteristiky svařování Al slitin metodou FSW

18.30 Vývěsková sekce

20:00 Závěrečná večeře


Čtvrtek 23. 6.

7.30 Snídaně

Nedifrakční techniky, prášková difrakce

R. Kužel, P. Bezdička

8.30

Jaroslav Fiala
Západočeská univerzita v Plzni
Strukturní analýza měřením difuze

 9:00

Jakub Čížek
MFF UK, Praha

Studium interkace vodíku s defekty v pevných látkách pomocí anihilace pozitronů
 

 9:30

Miroslav Šlouf
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
SAXS a QELS studium koloidních roztoků zlatých a polyethylenových částic

 10:00

Přestávka  

 10:20

Marek Kotrlý
Kriminalistický ústav, Praha
Strukturní analýza v kriminalistické praxi - zajímavé případy

10:40

Hana Petříčková
Zentiva a.s., Praha
LOD metoda pro detekci malého množství jednoho polymorfu ve druhém

11:00

Antonín Buchal
VUR Brno
Problémy při aproximaci spekter tetragonálního ZrO2

11:20

Josef Vavrda
Chudobín
Stanovení distribuce velikosti krystalitů diamantu v oboru 40 - 400 mm

11:40

Lubomír Sodomka
Technická univerzita v Liberci
Stupeň grafitizace uhlíkových vláken

12.30 Oběd
13.30 Odjezd


Postery

P1
H. Synková: 
Charakterizace struktury síťovaného UHMWPE pomocí malo- a širokoúhlového rozptylu rtg záření

P2
M. Pospíšil: 
Struktura montmorillonitu kointerkalovaného oktadecylaminem a kyselinou stearovou

P3
B. Klepetářová:
Solvatomorfie vybraných přírodních a semisyntetických ergopeptinů

P4
odhlášen

P5
Jaroslav Maixner
Preparation and characterisation of analcime by X-ray and SEM

P6
Martin Stranyánek
Nano-mechanical properties of carbon and silicon films

P7
Miroslav Šlouf
MDFT PROGRAM: Calculation of 2D and 1D diffraction patterns from electron micrographs