Solvatomorfie vybraných přírodních a semisyntetických ergopeptinů

 

B. Klepetářová1, J.Čejka1, B. Kratochvíl1, A. Jegorov2, I. Císařová3

 

1Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, 166 28, e-mail: blanka.klepetarova@vscht.cz, jan.cejka@vscht.cz, bohumil.kratochvil@vscht.cz
2IVAX Pharmaceuticals a.s., Detašované pracoviště, Branišovská 31, České Budějovice,    370 05, e-mail:
alexandr_jegorov@ivax-cr.com
3Ústav anorganické chemie, Karlova Univerzita, Hlavova 8, Praha 2, 128 43, e-mail: cisarova@natur.cuni.cz

 

Námelové alkaloidy jsou produkty parazitické houby paličkovice nachové - Claviceps purpurea. Jedná se o látky farmaceuticky aktivní. Známá je jejich neselektivní afinita k různým dopaminovým, serotoninovým a    α-adreno receptorům. Jak přírodní, tak zejména chemicky modifikované – semisyntetické formy námelových alkaloidů nacházejí široké terapeutické uplatnění v medicíně, např. při léčbě migrény, kognitivních poruch a mnoha dalších chorob [1].

Zkoumání polymorfie a solvatomorfie farmaceuticky aktivních látek je velmi důležité, neboť jednotlivé polymorfy (solvatomorfy) se od sebe mohou lišit farmakokinetickým profilem a biodostupností.

Byly připraveny krystalické formy přírodních námelových alkaloidů ergocristinu a ergotaminu, a to ve formě bis(benzen) soldátů. Jejich struktura byla stanovena pomocí RTG difrakce na monokrystalu. Prostorové uspořádání a konformace molekul přírodních námelových alkaloidů byly porovnávány s jejich solvatomorfy nalezenými v CSD – ergotaminem tartarátem ethanol solvátem [2] a ergocristinem aceton solvátem [3]. Provedeno bylo také porovnání s jejich semisyntetickými deriváty. Navzdory jejich chemické podobnosti se obě struktury liší nejen svými mřížkovými parametry, ale také velikostí a tvarem dutin, v nichž jsou umístěny molekuly solventu.

Dále byla připravena řada solvatomorfů námelového alkaloidu ergocorninu (monohydrát acetonitril solvát, monohydrát bis (nitromethan) solvát, bis (ethanol) solvát, hemihydrát bis (i-propanol) solvát, monohydrát bis (n-propanol) solvát a monohydrát hydrát bis (methanol) solvát), jejichž struktura byla rovněž stanovena pomocí RTG difrakce na monokrystalu. I u těchto molekul bylo provedeno vzájemné porovnání prostorového uspořádání. Všechny solvatomorfy krystalují ve stejné prostorové grupě, v mřížkových parametrech se však navzájem liší.

Tato práce byla podpořena v rámci výzkumného projektu CEZ: MSM 223100002 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a projekty Č. 203/00/D095, Č. 203/02/0436 and Č. 203/99/M037 Grantové agentury České republiky.

1.     Řeháček, P. Sajdl: Ergot Alkaloids: Chemistry, Biological Effects, Biotechnology. Praha 1990. nakl. Academia.

2.     Pakhomova, J. Ondráček, M. Hušák, B. Kratochvíl, A. Jegorov, J. Stuchlík: Acta Cryst., C51 (1995) 308.

3.     Pakhomova, A. Jegorov, J. Ondráček, M. Hušák, B. Kratochvíl, V. Havlíček, L. Cvak, P. Sedmera: Z. Kristallogr.,  211 (1996) 555.