Program

 Struktura 2007
 

Pokud není uvedeno jinak, konají se přednášky v hlavním sále A.

Pondělí 18. 6.

11:30 - 13.00     Registrace

13:00    Zahájení 

 Strukturní databáze

I. Císařová, J. Brynda

13:15

Radomír Kužel, Stanislav Daniš
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Strukturní databáze anorganických struktur ICSD, CRYSTMET, PDF4, Pearson's Crystal Data a další volně dostupné strukturně zaměřené databáze na Internetu
(save pdf on disk)

 14:00

Jindřich Hašek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha

Databáze organických struktur CSD a softwarové vybavení

14:45

Přestávka  

 15:10

Bohdan Schneider
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i.
Biostrukturni databáze PDB a NDB

15:40

František Pavelčík
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Automatické budování modelů proteinů a nukleových kyselin

 16:10

Přestávka  


Studentská přehlídka I
16.30 - 18.30  V. Goliáš, J. Maixner 

16.30 Jan Rohlíček
VŠCHT, Praha
Fox Grid - software pro urychlení řešení struktur z prášků metodou paralelního zpracování
16:50 Zdeněk Matěj
Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Rozšíření programu FOX pro analýzu mikrostruktury
17:10 Silvie Švarcová
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Malířské pigmenty na bázi mědi, jejich chemismus a degradace
17:30 Ivana Jebavá
Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Porovnání výsledků mikrodifrakčních a makrodifrakčních experimentů na forenzních vzorcích
17:50 Richard Pažout
VŠCHT Praha
Structure determination of natural AgPbSbBi2S6 extracted from polished section
     
18.10 Martin Černík
US Steel Košice
Texturna analyza ocelovych plechov metodou rentgenovej a elektronovej difrakcie (EBSD)

16.30 Malý sál B

Kurs proteinové krystalografie
Krystalizace proteinů, měření na difraktometru, zpracování měření

J. Hašek, B. Schneider

16:30 Jindřich Hašek
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i. Praha
Úvodní poznámky. Organizace kurzu, instalace programů
16:40 Jiří Brynda
Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i., Praha
Principy měření proteinových struktur - difrakční experiment

17:40

Jan Dohnálek
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i. Praha

Metody molekulárního nahrazení

     

18.30 Večeře
19.30
Sál A

Setkání uživatelů přístrojů firmy Panalytical

M. Krupka

19.30 M. Fransen New modules for Panalytical systems
  R. Kužel Different diffraction geometries
  Z. Matěj High-resolution setup
    Experience from Almelo laboratory  - Position sensitive detectors X'Celerator and Pixcel
  Comparison of hybrid and a1 monochromators
  Measurement of thin films -  grazing incidence vs. grazing excidence
  P. Bezdička Micro-diffraction with a mono-capillary: how to setup our experiment
  R. Kužel Texture and stress measurement. Double-mirror setup (pdf)


19.30
Malý sál B

Kurs proteinové krystalografie

Příprava počítačů  pro kurz Proteinové krystalografie (jen pro účastníky kurzu, kteří mají zájem o instalaci softwaru na svých počítačích)                   

Instalace softwaru na LINUXových počítačích (120 min)                                  

 


Úterý 19. 6.

7.30    Snídaně


J. Hybler

8.30

Vladimír Šíma
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Fázové transformace, fázové diagramy, diferenciální skenovací kalorimetrie

9.20

Václav Janovec
Univerzita Liberec

Databáze materiálů se strukturními fázovými transformacemi

 9:45

Přestávka  

10.15 - 12.30 Sál A

Difrakce za nestandardních podmínek, prášková difrakce, komerční prezentace

J. Hybler, R. Kužel

10:15

Hana Petříčková
Zentiva a.s., Praha

Měření s vlhkostní komorou

10:40 Roman Skála
Česká geologická služba, Praha
Teplotní roztažnost TiS (měření s komorou Anton Paar)
11:05 Martin Kusý
Materiálovotechnologická fakulta, STU Bratislava
Štruktúrna analýza s využitím programu MAUD
11:30 Burkhard Hoffmann
EFG GmbH, Rigaku
Rigaku - commercial presentation
12:00 Boris Míč
Scientific Instruments Brno
Komerční prezentace firmy Bruker

10.30 - 12.00 Malý sál B

Kurs proteinové krystalografie
Řešení krystalových struktur proteinů

F. Pavelčík, M. Pospíšil

10:15

Ivana Kutá Smatanová
Ústav fyzikální biologie JČU České Budějovice

Přehled metod krystalizace proteinů

11:20 Jaromír Marek
Přírodovědecká fakulta MU Brno
Metody rafinace strukturních parametrů (parametrizace, typy omezujících podmínek, příklady REFMAC, SHELXL, CNS, ARP/wARP, atd.)

12.30 Oběd

Studentská přehlídka II
13.30 - 15.10  B. Schneider, J. Hašek

13.30 Petr Kolenko
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Glycosylation of IgG-Fc

13:50 Klára Šašková
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha
The Influence of I47A Mutation on Reduced Susceptibility to the Protease Inhibitor Lopinavir
14:10 Julie Wolfová
Ústav fyzikální biologie, JČU České Budějovice
Strukturní studie flavoproteinu WrbA, zástupce nové proteinové rodiny
14:30 Tatyana Prudnikova
Ústav fyzikální biologie, JČU České Budějovice
Structural and functional studies of higher plants photosystem II 
14:50 Alena Stsiapanava
Ústav fyzikální biologie, JČU České Budějovice
Crystallization study of three mutant haloalkane dehalogenases derived from dehalogenase DhaA of Rodococcus rhodochrous NCIMB 13064


Studentská přehlídka III
15.30 - 16.50  L. Čaplovič, M. Čerňanský

15.30 Jan Drahokoupil
Fyzikální ústav AVČR, v.v.i Praha
Real structure depth profile of shot-peened surface of a corrosion-resistant steel
15:50 Zdeněk Pala
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha
X-ray diffraction study of distribution of macroscopic residual stresses in surface layers of steels after grinding
16:10 Andrey Chichev
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., Řež u Prahy
New neutron powder diffractometer in NPI Řež

16:30 Vadim Davydov
Ústav jaderné fyziky AVČR, v.v.i., Řež u Prahy

In situ neutron diffraction studies of the microstructure response of the plain ferritic steel on tensile straining

16:50 Přestávka  


Studentská přehlídka III
17.20 - 18.30        M. Čerňanský, Z. Šourek

17:20 Viktoria Cherkaska
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Severe plastic deformation of metals - microstructural studies
17:40 Romana Cízlová
Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita, Trnava
X-ray Diffraction Analysis of Heat-Affected Particles of Tool Steel Ch3F12 Powder
18.00

 

Václav Valeš
Přírodovědecká fakulta MU Brno
Difuzní rtg rozptyl na defektech v monokrystalickém křemíku měřený za vyšších teplot
     

16.00 - 18.30 Malý sál B

Kurs proteinové krystalografie
 

16:00

Jan Dohnálek
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i. Praha

Experimentální fázování (metody anomálního rozptylu a izomorfního nahrazení)

16:50 Přestávka  
17:10 Petr Kolenko
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i. Praha
Stavění modelu do map elektronové hustoty (ARP/wARP, XFIT, atd.)

19.00    Večeře
20.30   
Pro zájemce večerní Safari

Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti (bude upřesněna)
   


Středa 20. 6.

7.30    Snídaně

 Povrchy a tenké vrstvy

D. Rafaja

8:30

Radomír Kužel
MFF UK Praha

Krystalografie povrchů, stručný přehled metod pro studium struktury povrchů a tenkých vrstev (save pdf on disk)

9:00 Ivan Ošťádal
MFF UK Praha

Povrchové mikroskopie s atomovým rozlišením

9:45 Přestávka  

10.30 Sál A

 Povrchy a tenké vrstvy

P. Mikulík, Z. Šourek

10:10 David Rafaja
Bergakademie Freiberg
Microstructure analysis of nanocrystalline materials and nanocomposites using the combination of X-ray diffraction and transmission electron microscopy
 
10:55 Mojmír Meduňa
Přírodovědecká fakulta MU Brno

Interdiffusion in SiGe alloys studied by x-rays

11:15 Dušan Novotný
Pragolab
Studium morfologie materiálů

10.30 Malý sál B

Kurs proteinové krystalografie

Cvičení na počítačích

J. Dohnálek, J. Brynda

10:40

Jiří Brynda
Ústav molekulární genetiky AVČR, v.v.i. Praha

Zpracování měřených dat (MOSFLM+SCALA)

11:40 Přestávka  
11:50 Jan Dohnálek
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i. Praha

Metody zpracování měřených dat a řešení struktury (fázového problému)

 

 

Studentská přehlídka IV
11.50 - 13.15  Z. Šourek, P. Mikulík

11:50 Lea Nichtová
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Strukturni studium vrstev TiO2
12:10 Lukáš Horák
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
Grazing incidence difrakce na tenkých vrstvách
12:30 Jan Krčmář
Přírodovědecká fakulta MU Brno
Rentgenová difrakce na polykrystalických multivrstvách v GID geometrii
12:50 Martin Mixa
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

13:15 Oběd

14:00 Volno, možnost výletů, návštěva ZOO

19:00 Shromáždění členů KS

19:30 Závěrečná večeře


Čtvrtek 21. 6.

7.30 Snídaně


J. Hašek

8.30

Pavel Mikula
Ústav jaderné fyziky, Řež u Prahy

Neutron diffraction research in NPI ASCR, v.v.i. in Řež – history and present status

9.10

Radomír Kužel
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Některé komerční programy pro zobrazování struktur a simulaci difraktogramů - Diamond, Crystallographica, Crystal Maker (save pdf on disk)

 9:50

Přestávka  


Studentská přehlídka VI
10.10 - 12.30  P. Bezdička, F. Pavelčík

10.10 Pavla Roupcová
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i, Brno
Nucleation and growth of Fe nanoparticles embedded in ZrO2 matrix at high temperature
10.30 Daniela Králová
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Praha
Příprava a struktura nanotrubiček TiO2
10.50 František Laufek
Česká geologická služba, Praha

Synthesis and structure of CoGeTe and CoSn1.5Te1.5

 
11:10 Jan Filip
Přírodovědecká fakulta, UP Olomouc
Solid-state synthesis, structure and applications of potassium ferrate(VI)
11:30 Petr Kovář
Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Hydrotalcit interkalovaný benzoovou kyselinou, molekulární modelování a experiment
11:50 Marek Veteška
Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Hydrotalcit interkalovaný pyrentetrasulfonovou kyselinou, molekulární modelování a experiment

12.15 Oběd
13.30 Sál A

Prášková difrakce, materiály

P. Bezdička, R. Kužel

13:30 Ľubomír Čaplovič
Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava
Analýza vplyvu parametrov naprašovania na kvalitatívne zloženie tvrdých povlakov
13.55 Jiří Marek
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha
Rtg fázová analýza texturovaných 2-fázových vzorků
14:20 Jiří Had
VŠCHT Praha
Semikvantitativní metoda pro sledování tvorby transformačních produktů geopolymerů
14:45 Marian Čerňanský
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Čtvrté momenty v profilové analýze

13.30 Malý sál B

Kurs proteinové krystalografie

Depozice, využití strukturních databází, modelování, zobrazování

J. Brynda, M. Hušák

13:30

Bohdan Schneider
Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i., Praha

Deposice proteinových struktur do PDB a příslušný software

14:30 Jindřich Hašek
Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i. Praha
Využití výsledků rentgenové strukturní analýzy                      
(Parametrizace proteinu, parametrizace ligandů, solvatační obálka, strukturní databáze, hodnocení chyb, statistické zpracování)
15:00   Závěrečná diskuse ke kursu proteinové krystalografie

15.20
Vyhlášení výsledků studentské soutěže a závěr kolokvia