Notes for Authors

GENERAL NOTES FOR AUTHORS

Manuscripts are accepted in English, Czech and Slovak, but the papers in Czech and Slovak should be accompanied by English abstract. 

Types of contributions:

Original full scientific papers
full scientific papers
No charges apply to regular papers 5.000-30.000 characters which should be stylized as a full paper and will be printed in a separate refereed issue. Authors can propose two independent referees for judging the proffesional level. These papers must be structured (e.g. Introduction. Methods, Experimental results, Discussion, Conclusions and References) and must contain original scientific results.  Manuscripts for print should be sent to one member of the editorial board and will be printed only if they fit the rules and pass the refeeree process. Exceptions to the rules are possible if agreed by editorial board in advance. 

Review papers
These papers should usually also be structured according to the character of the contribution and they are also checked by the referees. 

Abstracts
Text of abstract should be in the range of 1.500-6.000 characters excluding heading (title, authors, addresses).  Figures and tables can be included but extended tables should be avoided. The acknowledgements to grant agencies in abstracts are a subject of regulation charge 500 CZK. The payment is due to the account of „Krystalograficka spolecnost“ no. 162900319 / 0800 at Ceska sporitelna. Payment by credit card is possible via registration system at www.xray.cz. Identification of payment is simple by name of the first author in comment. Any payment may be waved by editorial board upon request. Simplified reviewing is made by the editorial office and/or by the corresponding organizer of the meeting. 

Abstracts of the contributions presenting original research should contain original results. General phrases and sentences like "It will be described in the lecture ..." should be avoided. Abstracts of review lectures can contain detailed syllabus. Abstracts do not contain keywords section unless it is required by the meeting organizer. References are not introduced by the word "References" but simply numbered and attached at the end. Please, read instructions before sending an abstract!!!!

Other contributions
Book reviews, information, conference reports, articles on history of crystallography or persons, information on laboratories, new equipments, computer methods and programs, letters and short communications are evaluated by the editorial office.


Commercial contributions
A special fee is required for publication of commercial contributions
(advertisement, papers emphasizing products of one company etc). No fee is required if the advertisement is related to the products offered free-of-charge or only for the production cost.

Submission of contributions
Contribution must be delivered in an electronic form to one of the editors. Contributions can be delivered any time unless they are connected to particular conference. Then the corresponding deadlines are applied. If the referee procedure is not finished in time, the paper is usually published in next issue.

The journal is available free of charge at http://www.xray.cz/ms since 1994 but also printed on paper for subscribers. The correct citation of the journal is Materials Structure


INFORMACE PRO AUTORY

Do časopisu jsou přijímány články a abstrakty (v případě konferencí) v angličtině, češtině a nebo slovenštině. Preferovaná je angličtina. V případě článků v češtině nebo slovenštině je nutné připojit anglický abstrakt.

Druhy příspěvků a jejich výběr:

Původní vědecké články
Publikace plných článků o rozsahu cca 5.000-30.000 znaků nepodléhá poplatku. Články  jsou publikovány v separátním recenzovaném čísle. Autoři mohou navrhnout pro posouzení odborné úrovně článku navrhnout dva nezávislé recenzenty. Články musí být strukturované (např. úvod, metody, výsledky, diskuse, závěr) a obsahovat původní vědecké výsledky. Články musejí být zaslány některému členovi redakční rady a jsou otištěny pouze, pokud splňují všechna příslušná kritéria recenzního řízení. Vyjímky jsou posuzovány redakční radou.

Přehledné vědecké články
Zpravidla strukturované dle charakteru příspěvku. Procházejí též recenzním řízením. 

Abstrakty 
Publikují se abstrakty příspěvků zpravidla z akcí pořádaných nebo spolupořádaných Krystalografickou společností a to jako celé sborníky abstraktů. Text abstraktu musí být v rozsahu cca 1.500-6.000 znaků (bez hlavičky, tedy názvu, autorů a adres). Může obsahovat obrázky i tabulky, nciméně je třeba se vyhnout rozsáhlejším tabulkám. Poděkování grantovým agenturám je zpoplatněno poplatkem 500 CZK. Platbu lze provést na účet  „Krystalografická společnost“ č.ú. 162900319 / 0800 u České spořitelny. Platba platební kartou je možná pouze přes registrační systém Krystalografické společnosti. Platbu převodem je třeba identifikovat příjmením prvního autora. Poplatky mohou být odpuštěny redakční radou na žádost. Abstrakty jsou jen zrychleně kontrolovány redakční radou nebo příslušnými organizátory konference. 
Prosíme, přečtěte si instrukce před odesláním abstraktu!!!!

Abstrakty by také měly obsahovat výsledky. Je vhodné se vyhnout obecným frázím "..bude prezentováno v přednášce ...". Abstrakty přehledových přednášek mohou obsahovat detailní sylabus. Abstrakty neobsahují klíčová slova, pokud to nevyžaduje organizátor příslušné akce. 

Další příspěvky
Recenze knih, informace, zprávy o konferencích, seminářích a školách, příspěvky o historii krystalografie, personalie, informace o laboratořích, nových přístrojích, informace o výpočetních metodách a programech, dopisy čtenářů, krátká sdělení, perličky ze života krystalografů apod. Posouzení provádí většinou sama redakce.

Nevyžádané příspěvky nejsou honorovány. Pokud zašlete text, který není původní (tj. jeho podstatná část nebo celý byl publikován jinde), musíte spolu s ním zaslat prohlášení podepsané prvním autorem, že souhlasí s publikací a že "copyright'' nevlastní třetí osoba.


Poplatky :

Příspěvky, které mají komerční charakter (tj. inzeráty, články jednostranně orientované, zdůrazňující výhody přístrojů jediné firmy, atd.) podléhají poplatku. Poplatku podléhají též všechny inzeráty zamýšlené k uskutečnění opakovaného prodeje hmotného i nehmotného vlastnictví.

Neplatí se za články objektivně hodnotící všechna dostupná zařízení nebo software. Neplatí se ani v případě, že jde o jednostrannou propagaci činnosti resp. předmětů, pokud jsou autorem nabízeny nevýdělečně, tj. zdarma, nebo za pořizovací a manipulační cenu.

Způsob a termín zasílání příspěvků :
Příspěvek musí být zaslán v elektronické formě na adresu jednoho z redaktorů. Dále může být vyžádán tištěný originál. Příspěvky lze zasílat průběžně během celého roku. Příspěvky vázané k jednotlivým akcím se řídí termíny příslušných akcí.