Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I

ZS 2023/24

Čtvrtek 10.40, Ke Karlovu 5, seminární místnost KFM

kurzívou praktická část     

V MS Teams bude navíc zařazen příslušný předmět a k němu zařazeni všichni zapsaní studenti.

viz příslušnou sekci na https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/sluzby/moznosti-pro-distancni-vyuku.

Návod pro přihlášení do univerzitního Office365

Návod pro přihlášení do univerzitního MS Teams

 

5.10.    Difrakce rtg záření na monokrystalech (R. Kužel)
Laueova metoda (MFF) 
určování struktury (demonstrace - exkurze na PřF UK)

12.10.  Difrakce rtg záření na polykrystalických materiálech (R. Kužel)
Určení mřížových parametrů a fázová analýza

19.10.  Transmisní elektronová mikroskopie (M. Janeček)
            Určení orientace monokrystalu metodou stereografické projekce
 
  

26.10.  Transmisní elektronová mikroskopie (M. Janeček)
            Zobrazení poruch

2.11.    Krystalografie povrchů (R. Kužel)
           
 
Struktura povrchů a tenkých vrstev (R. Kužel)
            Difrakční, spektroskopické a rozptylové metody studia struktury.

            Elektronové a iontové spektroskopie pro zkoumání povrchů
 
(K. Mašek)  

9.11.    Dokončení
           
 Exkurze v laboratořích KFPP.
            Spektroskopická analýza tenkých vrstev (Hanuš)
  

16.11.  Rastrovací elektronová mikroskopie (J. Stráská)
            Stanovení chemického složení fází - EDAX, Fázová analýza
  

23.11.  seminární místnost KFKL 10:40
          
 
Rastrovací tunelová mikroskopie (P. Kocan, I. Ošťádal)
  
          Úloha z AFM (K. Uhlířová)
            Účast na přípravě experimentu s využitím STM pro studium adsorbátu kovu na              
             orientovaném povrchu Si s atomárním rozlišením.
  

30.11.  Jaderné metody studia kondenzovaných látek - přehled. (H. Štěpánková)             

7.12.  Jaderná magnetická a kvadrupólová rezonance v pevných látkách.
     
       Jaderná magnetická rezonance vysokého rozlišení. (H. Štěpánková)        

8.12.   Dvě úlohy – NMR a NMR vysokého rozlišení (turnusově, celý den)

14.12.  Mössbauerova spektroskopie. (T. Kmječ)
           
 Exkurze na KFNT  

21.12.   Pozitronová anihilace. (J. Čížek)
           
 Úloha

Materiály ke studiu

Účast, podmínky pro zápočet