Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I

ZS 2018/19

Čtvrtek 10.40, Ke Karlovu 5, seminární místnost KFM

kurzívou praktická část     

4.10.  Difrakce rtg záření na monokrystalech (R. Kužel)
Laueova metoda (MFF)
určování struktury (demonstrace - exkurze na PřF UK)

11.10.  Difrakce rtg záření na polykrystalických materiálech (R. Kužel)
Určení mřížových parametrů a fázová analýza

18.10.  Transmisní elektronová mikroskopie (M. Janeček)
            Určení orientace monokrystalu metodou stereografické projekce
 
  

25.10.  Rastrovací elektronová mikroskopie (J. Stráská)
            Stanovení chemického složení fází - EDAX, Fázová analýza
  

1.11.    Transmisní elektronová mikroskopie (M. Janeček)
            Zobrazení poruch

8.11.    Krystalografie povrchů (R. Kužel)
           
 
Struktura povrchů a tenkých vrstev (R. Kužel)
            Difrakční, spektroskopické a rozptylové metody studia struktury.
  
          Elektronové a iontové spektroskopie pro zkoumání povrchů (K. Mašek)  

15.11.  Dokončení
           
 Exkurze v laboratořích KFPP.
            Spektroskopická analýza tenkých vrstev (Hanuš)
  

16.11.   Exkurze do Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy (instrukce)

22.11.  Rastrovací tunelová mikroskopie (P. Kocan, I. Ošťádal)
  
          Úloha z AFM (M. Kratochvílová)
            Účast na přípravě experimentu s využitím STM pro studium adsorbátu kovu na              
             orientovaném povrchu Si s atomárním rozlišením.
  

29.11.  Jaderné metody studia kondenzovaných látek - přehled. (H. Štěpánková)             

6.12.  Jaderná magnetická a kvadrupólová rezonance v pevných látkách.
     
     Jaderná magnetická rezonance vysokého rozlišení. (H. Štěpánková)           

7.12.   Dvě úlohy – NMR a NMR vysokého rozlišení (turnusově, celý den)

13.12.  Moessbauerova spektroskopie. (K. Závěta)
           
 Exkurze na KFNT  

20.12.   Pozitronová anihilace. (J. Čížek)
           
 Úloha

11.1.  celodenní exkurze a úloha na MU v Brně
           
    Praktikum v čistých prostorech – rezistor a kondenzátor

        Instrukce k dopravě

        Instrukce k úloze:

        http://www.physics.muni.cz/ufkl/equipment/CleanRoom-vyuka.shtml  

 

Materiály ke studiu

Účast, podmínky pro zápočet