K

 

 

SK

UK

CZ

 

 

 

 

J68

kábel vysokonapäťový

highvoltage cable

kabel vysokonapěťový

H76

kalibrácia

calibration

kalibrace

J142

kamera televízna

   röntgenová

X-ray sensitive TV

   camera, X-ray target

   TV tube

kamera televizní

   rentgenová

H160

kapilára

capillary

kapilára

H61

kazeta filmová

film cassette

kazeta filmová

H32

kazeta kuželová

conic(al) cassette

kazeta kuželová

H33

kazeta valcová

cylindrical cassette

kazeta válcová

D37

kľúč databázy

key of database

klíč databáze

C36

kmity tepelné

thermal vibrations

kmity tepelné

F57

koeficient absorpčný

    lineárny

linear absorption

    coefficient

koeficient absorpční

    lineární

J34

koeficient absorpčný 

   lineárny

linear absorption

   coefficient

součinitel absorpční 

   lineární 

J36

koeficient absorpčný

   látkový

mass absorption

   coefficient

součinitel absorpční

   látkový

C97

koeficient extinkcie

extinction coefficient

koeficient extinkce

J35

koeficient rozptylový

   lineárny

linear scattering

   coefficient

součinitel rozptylový

   lineární

J37

koeficient  rozptylový

   látkový

mass scattering

   coefficient

součinitel rozptylový

   látkový

J32

koeficient zoslabenia

   lineárny

linear attenuation

   coefficient

součinitel zeslabení

   lineární

J33

koeficient zoslabenia

   látkový

mass attenuation

   coefficient

součinitel zeslabení  

   látkový

H63

kolimátor

collimator

kolimátor

E103

koloid

colloid

koloid

G148

kombinácia lineárna

linear combination

kombinace lineární

J152

komora driftová

drift chamber

komora driftová 

J125

komora ionizačná

ionization chamber

komora ionizační

H3

komora prášková

powder camera

komora prášková

H21

komôrka Debyeova

   Scherrerova

Debye-Scherrer camera

komůrka Debyeova

   Scherrerova

H36

komôrka fokusačná

 SeemannovaBohlinova

SeemannBohlin

   fucusing camera

komůrka fokusační

 SeemannovaBohlinova

H50

komôrka Gandolfiho

Gandolfi camera

komůrka Gandolfiho

H44

komôrka Guinierova

Guinier camera

komůrka Guinierova

H56

komôrka nízkoteplotná

low-temperature camera

komůrka nízkoteplotní

H2

komôrka prášková

powder camera

komůrka prášková

H42

komôrka Prestonova

Preston camera

komůrka Prestonova

H25

komôrka s rovinnou

   kazetou

flatt-cassette camera

komůrka s rovinnou

   kazetou

H26

komôrka s rovinným

   filmom

flat-film camera

komůrka s rovinným 

   filmem

H59

komôrka s definovanou

   atmosférou

camera with defined

   atmosphere

komůrka s definovanou

   atmosférou

H58

komôrka s kontrolovanou

   atmosférou

camera with controlled  

   atmosphere

komůrka s kontrolovanou

   atmosférou

H40

komôrka semifokusačná

glancing-angle camera

flat-specimen camera

flat-layer powder camera

komůrka semifokusační

H60

komôrka vákuová

vacuum camera

komůrka vákuová

H47

komôrka Vandova

Vand camera

komůrka Vandova

H55

komôrka vysokoteplotná

high-temperature camera

komůrka vysokoteplotní

H57

komôrka vysokotlaková

high-pressure camera

komůrka vysokotlaká

H165

komparátor

comparator

komparátor

G221

konektivita chemická

chemical connectivity

konektivita chemická

G149

kongruencia

congruency

kongruence

A70

konštanty mriežkové

lattice constants

konstanty mřížkové

C60

konštrukcia Ewaldova

Ewald construction

konstrukce Ewaldova

G219

konštrukcia modelu

model building

konstrukce modelu

F62

kontrast difrakčný

diffraction contrast

kontrast difrakční

F65

kontrast extinkčný

extinction contrast

kontrast extinkční

F64

kontrast orientačný

orientation contrast

kontrast orientační

C53

konvolúcia

convolution

konvoluce

G130

korelácia

correlation

korelace

D31

kritérium zhody

figure of merit

kritérium zhody

G38

krivka – K

K - curve

křivka – K

F51

krivka difrakčná

rocking curve

křivka difrakční

F46

krivka reflexná

reflection curve

křivka reflexní

F47

krivka transmisná

transmission curve

křivka transmisní

H68

kríž nitkový

cross lines, cross hairs

kříž nitkový

B98

kríž železný

iron-cross

kříž železný

H38

kružnica fokusačná

focusing circle

kružnice fokusační

H121

kružnica goniometra

goniometer circle

kružnice goniometru

H8

krúžok difrakčný

diffraction ring

kroužek difrakční

A7

kryštál

crystal

krystal

H11

kryštál difraktujúci

diffracting crystal

krystal difraktující

B26

kryštál hemimorfný

hemimorphous crystal

krystal hemimorfní

C102

kryštál ideálne

    mozaikový

ideally mosaic crystal

krystal ideálně

    mozaikový

C103

kryštál ideálne

    nedokonalý

ideally imperfect crystal

krystal ideálně

    nedokonalý

C98

kryštál ideálne dokonalý

ideally perfect crystal

krystal ideálně dokonalý

A13

kryštál ideálny

ideal crystal

krystal ideální

C100

kryštál mozaikový

mosaic crystal

krystal mozaikový

G28

kryštál mozaikový

mosaic crystal

krystal mozaikový

A11

kryštál neusporiadaný

disordered crystal

krystal neuspořádaný

A12

kryštál reálny

real crystal

krystal reálný

J121

kryštál scintilačný   

scintillator

krystal scintilační

A10

kryštál usporiadaný

ordered crystal

krystal uspořádaný

J65

kryt röntgenky

tube housing,

   tube shield

kryt rentgenky

J5

kvantum röntgenové

X-ray quantum (photon)

kvantum rentgenové

G134

kvartet

quartet

kvartet

D50

kvázikryštály

quasicrystals

kvazikrystaly