Krystalografická společnost

 

si Vás dovoluje pozvat na své semináře organizované v průběhu roku 2018 pod názvem

 

ROZHOVORY O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH V RENTGENOVÉ A NEUTRONOVÉ STRUKTURNÍ ANALÝZE

 

Termíny a detailní obsah seminářů budou upřesněny na pozvánkách na jednotlivé akce a dále na adrese http://www.xray.cz/xray/csca/roz.htm.

 

Roční vložné na Rozhovory činí celkem 300,-

Vložné zahrnuje náklady na organizaci Rozhovorů, náklady na tisk a distribuci časopisu Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, náklady na distribuci Newsletteru IUCr, režii, materiál, tisk pozvánek a poštovné. Členové, kteří zaplatí vložné, nemusí již platit členský poplatek, který činí také 300 Kč.

 

Víceleté vložné

Jelikož jsou Rozhovory pořádány každoročně, je možné zaplatit vložné až na 5 let dopředu, tedy na období 2018-2022 částku 1500,- Kč. V případě potřeby i na kratší období. I při uhrazení tohoto poplatku, nemusí členové hradit členský poplatek po příslušnou dobu.

 

Snížený členský poplatek:   Vložné pro studenty a důchodce činí 100 Kč.

 

Platbu vložného na Rozhovory je možné provést zároveň s konferenčním poplatkem na kolokvium Struktura 2018 (http://www.xray.cz/kolokvium).

 

Způsoby platby:

 

bankovní převod

Vložné uhraďte složenkou typu A-V (převod na účet), bankovním převodem na účet Krystalografické společnosti č. 162900319/0800, u České spořitelny a.s. Jako variabilní symbol použijte Vaše trojmístné identifikační číslo.

Toto číslo zjistíte v registračním systému na adrese www.xray.cz

 

V případě hromadných plateb spojte pro variabilní symbol čísla příslušných členů dohromady a uveďte ve formuláři. Zaplatit je také většinou možné přímo na Rozhovorech proti potvrzení o příjmu platby.

 

Platbu je vhodné zaregistrovat v platebním formuláři v registračním systému na http://www.xray.cz nebo dát o převodu zprávu E-mailem!!!

 

Členové KS
mohou získat slevy na některé akce KS, vyhledávat v databázi KS a dostávají vybraná, obecná, čísla časopisu Materials Structure. Tento časopis je také volně k dispozici na stánkách www.xray.cz/ms. Členové mohou o výtisky jednotlivých čísel také požádat mailem na redakci a dle možností jim budou zaslána.
Čísla věnovaná jednotlivým akcím nejsou standardně rozesílána.

 

Registrace nečlenů Krystalografické společnosti

Na stránce http://www.xray.cz se můžete též registrovat do databáze zájemců o naše akce bez zaplacení členského poplatku. V tom případě dostáváte informace o akcích E-mailem, ale nemáte nárok na žádné slevy ani tiskoviny jako řádní členové. Tento zůsob je vhodný zejména pro odborníky z oblastí jen částečně příbuzných krystalografii a strukturní analýze.

 

Odborné zaměření činnosti Krystalografické společnosti je zřejmé z obsahu členského časopisu dostupného na adrese http://www.xray.cz/ms/.

S náměty na konference, semináře, projekty a s nabídkami Vašich přednášek i pořádání Rozhovorů se obracejte na tajemníka Krystalografické společnosti na adresu: 

R. Kužel, MFF UK, Ke Karlovu 2, 121 16 Praha 2, tel. 221911394, fax: 224911061,
E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz.