Rada Krystalografické společnosti

RNDr. Jiří Brynda, CSc. (1962)

Zaměstnání: vědecký pracovník Ústavu molekulární genetiky AV ČR
Zaměření: monokrystalová rtg. strukturní analýza biologicky aktivních makromolekul, zajišťování provozu proteinového difraktometru na ÚMG, http://www.img.cas.cz/igm/x-ray_station.htm
RNDr. Milan Dopita, Ph.D. (1978)

Zaměstnání: akademicko-vědecký pracovník na katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK, Praha
Zaměření: rtg. difrakce na polykrystalických materiálech, studium reálné struktury látek, rtg. charakterizace tenkých vrstev, studium lokálního uspořádání materialů pomocí párové distribuční funkce, difrakce na silně porušených uhlíkatých nanomateriálech, skenovací elektronová mikroskopie, EBSD, příprava a charakterizace objemových nanomateriálů metodou plasmového sintrování (SPS).

RNDr. Jindřich Hašek, DrSc. (1945)

Zaměstnání: Biotechnologický ústav AVČR BIOCEV
Zaměření: rtg strukturní analýza, molekulární a nadmolekulární struktury, struktuní databáze, organické materiály, enzymy, buněčné receptory, návrh nových léčiv, struktura a funkce biomolekulárních systémů
Předseda Krystalografické společnosti, člen redakční rady Materials Structure, člen ACA, Protein Society, organizace regionálního centra CCDC
doc. ing. Petr Kolenko, Ph.D. (1982)

Zaměstnání: docent na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, výzkumný pracovník BTÚ AV ČR, v.v.i.
Zaměření: makromolekulární krystalografie, vývoj krystalografického software, rozvoj experimentálních přístupů a instrumentace
 
 
Ing. Jiří Kulda, CSc. (1953)

Zaměstnání: vedoucí vědecký pracovník, Institut Laue-Langevin, Grenoble
Zaměření: neutronová difrakce, neutronová spektroskopie excitací v pevných látkách, instrumentace
Prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (1973)

Zaměstnání: profesorka na Přirodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích
Zaměření: krystalogeneze a proteinová krystalografie, výuka, organizování mezinárodních FEBS krystalizačních kurzů
Prezidentka a vice-prezidentka IOBCr (2012-2016), členka IOBCr, členka regionálního komitétu IUCr, předsedkyně ICCBM16, členka mezinárodního programového výboru kongresu IPC IUCr 2017 v Hyderabadu, předsedkyně IPC IUCr25 v Praze - 2021,  technická redakce Materials Structure 
Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (1955)

Zaměstnání
: profesor katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK, Praha
Zaměření: prášková difrakce, studium reálné struktury látek (profilová analýza, napětí, přednostní orientace, defekty mříže), rtg. charakterizace tenkých vrstev
Tajemník Krystalografické společnosti, člen výkonného výboru IUCr (2014-2021), člen FVS JČMF, předseda konferencí IUCr25, EPDIC 2004, organizace konferencí Aperiodic 2016, ICCBM-16, Xtop 2016 a dalších.


Doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (1969)

Zaměstnání: Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Zaměření: rtg difrakce a reflexe na tenkých vrstvách, rtg zobrazovací metody
ing. Pavla Roupcová, Ph.D. (1979)

Zaměstnání: vědecká pracovnice v Ústav fyziky materiálů AV ČR, a v sdílené laboratoři CEITEC BUT
Zaměření: prášková difrakce, studium struktury látek (napětí, přednostní orientace, defekty mříže), XRR, nízko a vysokoteplotní prášková difrakce se zaměřením na změnu magnetických vlastností, kovy, oxidy a hydridy kovů a keramika
 

 
Doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. (1974)

Zaměstnání: vedoucí vědecká pracovnice na Ústavu organické chemie a biochemie a Ústavu molekulární genetiky AV ČR, externí pedagog na PřF UK
Zaměření: strukturní biologie, proteinová krystalografie

Mgr. Daniel Šimek, Ph.D. (1976)

Zaměstnání: vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR v. v. i., Praha
Zaměření:mikrostrukturní charakterizace rtg. difrakcí, provoz ústavní rtg. laboratoře Rotan

 
RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (1960)

Zaměstnání: vedecká pracovníčka Ústavu molekulárnej biológie SAV
Zaměření: Kryštalizácia a určovanie štruktúry proteínov, štúdium vzťahu štruktúry a funkcie, stabilita proteínov, rozpoznávanie molekúl, výučba - prednášky z Kryštalografie proteínov pre VŠ študentov