Vyzkumny a vyvojovy pracovnik na MFF UK

V oddeleni strukturni analyzy katedry fyziky elektronovych struktur na Matematicko-fyzikalni fakulte UK v Praze se uvolnilo misto vyzkumneho a vyvojoveho pracovnika pro praci s rentgenovymi difraktometry. Podle drivejsi nomenklatury se jedna o misto odborneho pracovnika se stredoskolskym nebo vysokoskolskym vzdelanim. Pripadna praxe v oboru rentgenove difraktometrie je vitana. Zajemci se mohou prihlasit na teto adrese do 10. rijna tr.

V. Valvoda

Prof. Vaclav Valvoda
KFES, MFF UK
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2

Tel. : 2191 1387
E-mail: valvoda@karlov.mff.cuni.cz