Volby 2000

volby do vědecké rady Krystalografické společnosti na období 2000 - 20003

ASCII

Volební komise:
předseda Marian Čerňanský, členové Věra Šubrtová, Ludmila Dobiášová

  1. porovnala hlasovací obálky se seznamem Krystalografické společnosti (všechny hlasy odpovídaly členům společnosti, nikdo nehlasoval dvakrát). Komise obdržela celkem 95 hlasovacích lístků. Všechny byly platné. 
  2. rozlepila obálky, vyjmula lístky a zlikvidovala obálky 
  3. sečetla hlasy
  4. předseda zveřejnil pořadí prvních 13 kandidátů s počtem obdržených hlasů  (22. 6. 2000 na 247. Rozhovorech)

VĚDECKÁ RADA KRYSTALOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Nikdo z kandidátů nezískal méně než 20% hlasů. Při odstoupení člena vědecké rady bude tato doplněna z náhradníků dle dalšího pořadí (Holý, Hrdý, Šourek, Kavečanský).


RNDr. Antonín Buchal, CSc. E-mail: buchal@pime.fme.vutbr.cz
Věk : 53
Zaměstnání: výzkumný a vývojový pracovník, Odbor strukturní a fázové analýzy, Ústav materiálového inženýrství VUT Brno
Zaměření: rtg. difrakce, reálná struktura, fázové přeměny.
Člen Vědecké společnosti pro nauku o kovech
Záměry v Krystalografické společnosti: co bude třeba

RNDr. Ivana Císařová, CSc. E-mail:cisarova@mail.natur.cuni.cz
Věk: 44
Zaměstnání: odborná asistentka, katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Zaměření: rtg. difrakce, řešení struktur malých molekul
Předsedkyně revizní komise Krystalografické společnosti

Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc. E-mail:jen občas: Jaroslav.Fiala@vsb.cz
Věk: 60,
Zaměstnání: ŠKODA Výzkum s.r.o, Plzeň, Vysoká škola báňská, Ostrava, ZČU Plzeň
Zaměření: prášková difrakce, materiálové inženýrství, do budoucnosti:  diagnostika latentních degradačních procesů v materiálech pomocí analýzy azimutálních profilů rtg. difrakčních linií
Místopředseda Krystalografické společnosti, člen Vědecké spol. pro nauku o kovech, FVS JČMF, GaČR, Inženýrské akademie ČR
Záměry v Krystalografické společnosti: pokračování  v dosavadní činnosti, redakce časopisu Materials Structure

Doc. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. E-mail:ganev@troja.fjfi.cvut.cz
Věk: 47,
Zaměstnání: samostatný vědecký pracovník, Fakulta jaderná a inženýrská ČVUT, Praha
Zaměření: rtg difrakce na polykrystalických materiálech, studium zbytkových napětí, reálná struktura
Záměry v Krystalografické společnosti: podílet se na organizaci Rozhovorů a sympozií, plnit aktuální úkoly související s činností společnosti

RNDr. Jindřich Hašek, DrSc. E-mail:hasek@imc.cas.cz
Věk: 54,
Zaměstnání: vedoucí skupiny "Strukturní analýzy molekul" v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Zaměření: rtg strukturní analýza, chemická a biologická krystalografie, molekulární modelování, programování
Organizace vědy: předseda Krystalografické společnosti, člen výboru a výpočetní SIG Euro.Cryst.Assoc., člen Amer.Cryst.Assoc. a  Protein Society.
Záměry v Krystalografické společnosti: redakce časopisu Materials Structure, organizace mezinárodních kolokvií, Rozhovorů, přístup na synchrotronové zdroje, nadace a soutěž prací pro mladé krystalografy.

RNDr. Jiří Hybler E-mail:hybler@fzu.cz
Věk: 51,
Zaměstnání: vědecký pracovník, Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Zaměření: rtg studium monokrystalů, dvojčat, řešení krystalových struktur, orientace monokrystalů
Organizační tajemník Krystalografické společnosti

Ing. Matej Jergel, CSc. E-mail: fyzijerm@nic.savba.sk
Vek: 46,
Zamestnanie: vedúci vedecký pracovník, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Zameranie: rtg difrakcia, reflektometria a difúzny rozptyl na planárnych a laterálne modulovaných tenkovrstvých mono- a multivrstvových štruktúrach pre rtg optiku, mikroelektroniku a uchovavanie dát
Národný reprezentant SR vo Výbore Europskej synchrotronovej spoločnosti.
Zámery v Kryštalografickej spoločnosti: spoluúčasť na organizovaní RPDK a Rozhovorov na Slovensku

RNDr. Radomír Kužel, CSc. E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz
Věk: 45,
Zaměstnání: vědecký pracovník, katedra fyziky elektronových struktur, MFF UK, Praha
Zaměření: prášková difrakce, studium reálné struktury látek (profilová analýza, napětí, přednostní orientace, defekty mříže), rtg. charakterizace tenkých vrstev.
Vědecký tajemník Krystalografické společnosti, člen FVS JČMF, webmaster ECA
Záměry v Krystalografické společnosti: pokračování v dosavadní činnosti, redakce časopisu Materials Structure, rozvoj elektronické komunikace, údržba WWW serveru www.xray.cz.

RNDr. Václav Petříček, CSc. E-mail: petricek@fzu.cz
Věk: 52,
Zaměstnání: vědecký pracovník, Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Zaměření: modulované a kompozitní struktury, řešení obtížných struktur, dvojčatění v krystalech, vývoj krystalografických programů

Doc. RNDr. David Rafaja, CSc. E-mail: rafaja@karlov.mff.cuni.cz
Věk: 35,
Zaměstnání: vědecký pracovník, katedra fyziky elektronových struktur, MFF UK, Praha
Zaměření: prášková difrakce, rtg difrakční studium tenkých vrstev a difúze

RNDr. Lubomír Smrčok, CSc. E-mail: uachsmrk@savba.sk
Vek: 46
Zamestnanie: samostatný vedecký pracovník Ústavu anorganickej chémie SAV, Bratislava
Zameranie: prášková difrakcia, kryštalografická štatistika, štruktúry vrstevnatých silikátov, modelovanie kryštálových štruktúr
Zámery v Kryštalografickej spoločnosti: spoluúčasť na organizovaní pravidelných viacdenných stretnutí RPDK, spoluporiadanie Rozhovorov

RNDr. Pavol Šutta, CSc. E-mail: sutta@valm.sk
Vek: 55
Zamestnanie: vedúci katedry fyziky, VA Liptovský Mikuláš
Zameranie: štruktúra tenkých vrstiev pre senzory, mikroaktuátory a mikromechaniku metodami rtg. difrakcie.
Zámery v Kryštalografickej spoločnosti: organizácia konferencí (RPDK) a seminárov, ako doposiaľ

Doc. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc. E-mail: zdenek.weiss@vsb.cz
Věk: 58,
Zaměstnání: vedoucí Centrální analytické laboratoře, VŠB - Technická univerzita, Ostrava
Zaměření: polytypismus, neuspořádanost ve strukturách, struktury vrstevnatých silikátů a jílových minerálů, kvantitativní rtg fázová analýza, difrakce za vyšších teplot.
Záměry v Krystalografické společnosti: organizace a spoluorganizace konferencí, výuka krystalografie