299. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét Českých a slovenských krystalografů
Ústav materiálov - Materiálovotechnologická fakulta STU (pavilon T)
Čas:
pátek 12. 2. 2016
Místo:
Ústav materiálov - Materiálovotechnologická fakulta STU (pavilon T), Jána Bottu 25, Trnava, 2. poschodie m.č. 202
Doprava:
Zo žel. stanice pešo cca 15. min. 

Program

9.30
Ľubomír Čaplovič (Ústav materiálov, MTF STU, Trnava)
Otvorenie, krátka informácia o výskumnej infraštruktúre 
9.45
Ivona Černičková (Ústav materiálov, MTF STU, Trnava)
Využitie difrakčných metód pri štúdiu štruktúry kvázikryštalického aproximantu ε 
10.15
Pavol Priputen (Ústav materiálov, MTF STU, Trnava)
Využitie metód röntgenovej difrakcie pri analýze fázy Y-Al13Co4 so zložitou mikroštruktúrou 
10.45
Prestávka
11.00
Martin Kusý (Ústav materiálov, MTF STU, Trnava)
Mikroštruktúra a fázové zloženie kalených a popustených ocelí po tvrdom sústružení 
11.30
Mária Čaplovičová (Centrum STU pre nanodiagnostiku, Bratislava)
Štúdium nanoštruktúr pomocou transmisného elektrónového mikroskopu s atomárnym rozlíšením 
12.00
Obed
12.45
Peter Oberta
Prezentácia fy. RIGAKU
13.00
Lucia Bónová (Ústav výskumu progresívnych technológií, MTF STU Trnava)
Plazmové technológie na ATRI a možnosti ich využitia
13.30
Robert Riedlmajer (Ústav výskumu progresívnych technológií, MTF STU Trnavaa)
Možnosti iónovej implantácie laboratória iónových technológií 
14.00
Jozef Dobrovodský (Ústav výskumu progresívnych technológií, MTF STU Trnava)
Analýza materiálov na ATRI pomocou iónových zväzkov vrátane kanálovania 
14.30
Exkurzia do laboratórií Ústavu materiálov a Ústavu výskumu progresívnych technológií.
 
Obed pre účastníkov bude hradený sponzorom. Záujem, prosíme, nahlásiť najneskôr do 10. 2. 2016 na e-mail: monika.pavlovicova@stuba.sk 
Možnosť ubytovania na ŠD, alebo v okolitých penziónoch. Požiadavku na ubytovanie najneskôr do 31. 1. 2016 na e-mail: monika.pavlovicova@stuba.sk

Ľubomír Čaplovič