274. ROZHOVORY

Kryštalografická spoločnosť
Regionálny komitét českých a slovenských kryštalografov
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT
Čas:
štvrtok 29. 11. 2007
Miesto:
Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 107.
Doprava:
z Hlavnej železničnej stanice najprv peši nadol po pravej strane, zahnúť doprava a odtiaľ autobusom 21 alebo 63 (“desaťminútový” lístok, 14 Sk) na zastávku Patrónka. Z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 21 (“tridsaťminútový” lístok, 18 Sk ) na zastávku Patrónka. Na zastávke Patrónka do podchodu a potom doprava a rovno asi 200 m k hlavnej bráne SAV. Budova ÚACH je asi 100 m priamo, miestnosť č.107 je na I. poschodí vľavo. Podrobnosti k MHD sú na www.imhd.sk , budova Ústavu je vyobrazená na www.uach.sav.sk. Ak prichádzate autom smerom od Brna, nevojdite do diaľničného tunela Sitina, ale držte sa smeru ”Patrónka”.
 

usporiadané k životnému jubileu doc. RNDr. Františka Hanica, DrSc.

9:00
Otvorenie
Príhovor riaditeľa ÚACH SAV, P. Šajgalíka.
Laudatio : D. Gyepesová, M. Drábik.
 
9:10 - 11.15  I. blok prednášok   (predsadajúci M. Koman)
 
F. Hanic, M. Hvožďara, Bratislava: Vplyv štruktúrych vlastností vody a fázových premien mineraálov na pohyb kontinentov gravitačných poliach (doplnok prinípov „globálnej tektoniky“).
V. Petříček, Praha: Půvaby a útrapy strukturní analýzy.
J. Majling, Bratislava: Termoanalytické merania optickej priepustnosti materiálov - metodické a aplikačné východiská.
Z. Žák, Brno:.Van der Waalsovy poloměry.
P. Baňacký, Bratislava: Základný elektronický stav supravodičov.
 
11.15 - 11.45  Prestávka na obed
11:45 - 13.40  II. blok prednášok   (predsadajúci Z. Žák)

M. Koman, Bratislava: Vplyv rtg štruktúrnej analýzy na niektoré chemické predstavy.
J. Kameníček, Olomouc: Komplexy Ni s vybranými S,S- a dalšími N,P- ligandy v koordinační sféře.
J. Hašek, Praha:. Synchrotronové záření.v rentgenové strukturní analýze.
J. Černák, Košice: Pokroky v oblasti štúdia kyanokomplexov – príbeh Cu(NH3)2Ag2(CN)4.
J. Fiala, Plzeň: Curved structures in carbon based materials.

13.45  Záver

Organizačné pokyny pre účastníkov:

V prípade záujmu je možné zakúpiť si obedový lístok v cene asi 70 Sk. Vážni záujemci nech napíšu na adresu uvedenú lubomir.smrcok@savba.sk, najneskôr do 10.11.2007. Platba na mieste.

Za organizátorov:
Ľ. Smrčok, lubomir.smrcok@savba.sk, tel. +421 2 5941 0435,