Krystalografická společnost

Regionální komitét českých a slovenských krystalografů

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

si Vás dovolují pozvat na

270. ROZHOVORY

o aktuálních otázkách rentgenové a neutronové strukturní analýzy

 

Čas:                 pátek 15. 12. 2005

Místo:             Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:         Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách

 

Předběžný program

9.30-12.00     

Ivo Kraus (FJFI ČVUT, Praha) 

Adéla Kochanovská a její současníci Petr Skulari a Jan Boehm

 

Zdirad Žák (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně) 
Zásadité dusičnany lanthanoidů

 

Juraj Černák (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 
Magneto-štruktúrne korelácie v zlúčeninách Cu(II) s kyanokomplexnými anionmi

 

Antonín Buchal (VUT Brno) 
Prášková difrakce na VUT Brno

 

Rudolfa Králová  

Pár postřehů z krystalografického života

 

12.00-13.00   

                 Přestávka na oběd

 

13.00-14.30

Lubomír Čaplovič (Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita Trnava) 
Aplikácia difrakčných technik v materiálovom inžinierstve

 

František Eichler  
Kvalitativní a kvantitativní identifikace jílů rentgenovou práškovou difrakční analýzou

 

Miloš Steinhart (Univerzita Pardubice, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha ) 
Maloúhlový rozptyl za vysokých tlaků

 

14.30   Vyhlášení výsledků voleb do vědecké rady Krystalografické společnosti a společná schůze vědecké
             rady a regionálního komitétu IUCr

 

Všichni přednášející oslavili v letošním či loňském roce svá významná kulatá životní jubilea.


Změna programu vyhrazena

 

Zájemci o ubytování před Rozhovory nebo po nich, nechť se co nejdříve ozvou na adresu kuzel@karlov.mff.cuni.cz. Nejpozději do 9.12.

Je také třeba, aby zájemci o oběd v jídelně ÚMCH v ceně cca 50 Kč poslali informaci na adresu duskova@imc.cas.cz. Nejpozději do 13.12. Kolem 8. 12. bude na www.xray.cz k dispozici jídelní lístek. Výběr ze tří jídel.

                                                                            Za organizátory: J. Hašek, R. Kužel