267. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
Ústav makromolekulární chemie AV ČR 
Čas:
pátek 16. 12. 2005, začátek v 9.30
Místo:
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Doprava:
Konečná tramvají 1, 2, 18 na Petřinách.

Program:

9.30-9.50
Václav Janovec (Technická univerzita v Liberci) 
Krystalografie doménových struktur
9.55-10.15
Lubomír Sodomka (Technická univerzita v Liberci) 
Krystalinita vláken
10.20-10.40
Jaroslav Fiala (Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU Plzeň) 
Struktura vysokolegovaných chromniklových ocelí
10.45-11.05
Přestávka
11.05-11.25
Milan Rieder (VŠB Technická univerzita Ostrava) 
Arsén v kyzech železa z hnědého uhlí ze severočeske hnědouhelné pánve
11.30-11.50
Ludvík Beneš (Univerzita Pardubice) 
Využití práškové difrakce při studiu interkalátů
11.55-12.15
Ľubomír Smrčok (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava) 
Dynamický disorder v štruktúre zeolitu deka-dodekasil 3R
 
12.20-13.45 Schůze vědecké rady Krystalografické společnosti a regionálního komitétu IUCr

13.45-14.05
Josef Kuběna (Přírodovědecká fakulta MU v Brně)
O světle a rtg záření
14.10-14.30
Milena Polcarová (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)                  
In situ rtg topografie bikrystalů Fe-Si s využitím synchrotronového záření
14.35-14.55
Lubomír Čaplovič (Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita Trnava) 
Aplikácia difrakčných technik v materiálovom inžinierstve
15.00-15.20
Pavol Šutta (Nové technologie - výzkumné centrum, ZČU Plzeň) 
Transparentné vodivé a nevodivé oxidy z pohľadu rtg difrakcie
15.25-15.45
Matej Jergel (Fyzikálny ústav SAV, Bratislava) 
Vybrané ukážky aplikácie spekulárnej a nespekulárnej rtg reflektometrie
15.50-16.10
Přestávka
16.10-16.30
Radomír Kužel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha) 
Studium tenkých vrstev TiO2 pomocí rtg difrakce a reflektivity
16.30-16.50
Jan Ondráček (Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha)
HipHop upřesňování struktur proteinů
16.55-17.15
Jindřich Hašek (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha)
Struktura makromolekulárních systémů

Změna programu vyhrazena


Všichni přednášející oslavili v letošním roce, v loňském roce či oslaví v nejbližším období svá významná kulatá životní jubilea.

Po skončení vědeckého programu bude následovat přátelské posezení s pohoštěním. Promítnuta budou videa z minulých akcí.
Zváni jsou nejen oslavenci, ale všichni návštěvníci Rozhovorů.

Svůj zájem o účast na tomto posezení je třeba nezávazně oznámit na adresu hasek@imc.cas.cz,
abychom měli alespoň přibližnou představu o počtu účastníků.

Zájemci o ubytování před Rozhovory nebo po nich, nechť se co nejdříve ozvou na adresu kuzel@karlov.mff.cuni.cz. Nejpozd2ji do 9.12.

Poznámka.
Bohužel právě v době Rozhovorů bude probíhat rekonstrukce jídelny na ÚMCH.
Stravovat se bude možné v některé z restaurací na Petřinách a k dispozici bude také několik mís studené stravy.

Za organizátory: J. Hašek, R. Kužel