258. ROZHOVORY

Krystalografická společnost 
Regionální komitét českých a slovenských krystalografů
VŠCHT Praha
Čas:
středa 14. 5. 2003, začátek ve 13.00
Místo:
VŠCHT, zasedací síň fakulty chemického inženýrství, budova A, Technická 5, Praha 6, viz plánek
Doprava:
konečná stanice metra A Dejvická, pak pěšky na VŠCHT
 

Program:

13.00
Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.
Úvod
13.10
Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc.  
Polymorfie pevných farmaceutických substancí
13.40
Ing. Hana Petříčková
Molekulová a krystalová struktura semisyntetických morfinanových alkaloidů
14.10
Ing. Jan Čejka Ph.D.
Polymorfie námelových alkaloidů
14.40
Dr. Ing. Michal Hušák
Využití interaktivní vizualizace map elektronových hustot a podobných funkcí pro lepší interpretaci strukturních dat
 
15.10-15.40 Přestávka, občerstvení
 
15.40
Ing. Jiří Had, CSc.
RTG fázová analýza na VŠCHT v Praze
16.10
RNDr. Jaroslav Maixner, CSc.
Sběr dat na difraktometru X’Pert PRO programem X’Pert Data Collector a jejich vyhodnocení programem X’Pert HighScore
16.40
RNDr. Jaroslav Maixner, CSc.
RTG fluorescenční analýza – aplikace vlnově-disperzního spektrometru a kvantitativní prvková analýza pomocí bezstandardového softwaru Uniquant 4.
17.10
Dr. Ing. Michal Hušák
Metody studia struktury rostlinných proteinů metodami elektronové mikroskopie
18.00
Exkurze:
a) Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie zahrnující předvedení měření na spektrometru ARL 9400 a difraktometru X’Pert PRO (Dr. Maixner) 
b) Mineralogické sbírky VŠCHT v Praze (Prof. Kratochvíl) 
 

Za organizátory: Prof. RNDr. B. Kratochvíl, CSc. a RNDr. J. Maixner, CSc.