255. ROZHOVORY 

se konají pod záštitou prezidenta Inženýrské akademie ČR
Prof. Ing. Petra Zuny, CS.
spolu s exkurzí do nově vybudovaných laboratoří Výzkumného centra Nové technologie při Západočeské univerzitě v Plzni

Pořadatelé :
Krystalografická společnost,
Regionální komitét IUCr
          Inženýrská akademie ČR
Nové technologie - Výzkumné centrum v Západočeském regionu
Čas:
čtvrtek 24. 10. od 13.00
Místo:
místnost UV115 (v přízemí nedaleko vrátnice) na Západočeské univerzitě v Plzni
Univerzitní 22 (na Borských polích)
Doprava:
Asi 10 minut pěší chůze z konečné stanice tramvaje č. 4 na Borech. Ze stanice ČD tramvají č. 1 nebo 2 na stanici „Hlavní pošta“ a tam přestoupit na tramvaj č. 4 ve směru na Bory. Z centrálního autobusového nádraží pěšky Tylovou ulicí do centra města a na křižovatce Tylovy a Klatovské ulice nastoupit do tramvaje č. 4 na Bory.
 

Program

13:00 J. Fiala (ZČU Plzeň), R. Kužel (MFF UK, Praha)
Úvodní slovo
13:05 P. Zuna (ČVUT, Praha)
Inženýrská akademie ČR
13:15 J. Rosenberg (ZČU Plzeň)
Nové technologie – Výzkumné centrum v Západočeském regionu
 
13:25 J. Fiala (ZČU Plzeň)
Materiály a jejich degradace na Výzkumném centru – Nové technologie
13:30 J. Hubka (SIREN Kladno)
Rtg analytická technika Bruker AXS
 
14:00 přestávka

14:15 D. Šimek, R. Kužel, J. Kub, F. Kunc (MFF UK, FzÚ AV ČR Praha, ZČU Plzeň)
Rtg strukturní studium texturovaných tenkých vrstev pomocí mapování reciprokého prostoru
14:30 A. Buchal, R. Foret (VUT Brno)
Hodnocení strukturní stability žáruvzdorných ocelí z rozšíření profilů rtg difrakcí
14:45 E. Bekker (FEI Eindhoven)
Scanning Electron Microscope Quanta 200 FEI for Applications in Materials Science and Engineering
 
15:15 přestávka
 
15:30 J. Marek, M. Kolega (ČVUT Praha a ZČU Plzeň) 
Srovnávací měření textur na FJFI ČVUT a na NTC ZČU
15:45 P. Šutta (VA Liptovský Mikuláš)
Mikrostruktura naprášených vrstev oxidů ytria s různým obsahem kyslíku
16:00 R. Čerstvý (ZČU Plzeň)
Laboratoř rentgenové difrakce Katedry fyziky ZČU a její modernizace
16:15 J. Kasl, P. Zuna, J. Fiala (Škoda Výzkum, ČVUT a ZČU)
Reverzní procesy při rekrystalizaci
 
16:30 přesun do laboratoří
17:00 exkurze v laboratořích Výzkumného centra – Nové technologie
18:30 večeře v restauraci „Švejk“ na Borech


Organizace: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.