POKYNY PRO AUTORY A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Zaslání psaného příspěvku je povinné pro všechny prezentující autory!

Písemné materiály očekáváme napsané anglicky, česky nebo slovensky. Angličtina je preferovaná


Typy příspěvků:

1. Abstrakty

V rozsahu do dvou stran A4 běžného textu. Obrázky jsou možné. Abstrakty budou publikovány v časopise Materials Structure a budou k dispozici účastníkům na kolokviu.

Žádáme autory všech příspěvků, aby DORUČILI abstrakty do 21. 5. 2007. Uzávěrka nebude prodlužována!

2. Rozšířené abstrakty se strukturou vědeckého článku

V rozsahu do cca šesti stran A4 běžného textu. Musí být strukturované a obsahovat povinně anglická klíčová slova a anglický abstrakt. Strukturou se míní např. Introduction. Experiment. Discussion. Conclusions. References (odkazy musí být plné, ne et al). Musí obsahovat výsledky a jasné závěry (žádné věty, že něco bude prezentováno na konferenci). Tyto příspěvky projdou zrychleným recenzním řízením. V případě přijetí či nepodstatných úprav vyjdou v konferenčním čísle Materials Structure.  Pokud se řízení nestihne, vyjdou v dalším čísle. Autoři, kteří zašlou tytopříspěvky, nemusí zasílat samostatné abstrakty. V případě prodlouženého recenzního řízení si je ovšem vyžádáme.

Žádáme autory těchto příspěvků, aby je DORUČILI do 11. 5. 2007. Mohou je doručit i později, ale v takovém případě je třeba zaslat i konferenční abstrakt (1) a je pravděpodobné, že vyjdou až v dalším čísle Materials Structure.

3. Plné příspěvky

V neomezeném rozsahu (avšak s vědomím, že budou recenzovány a nadbytečné partie nemusí být přijaty). Musí být strukturované a obsahovat povinně anglická klíčová slova a anglický abstrakt. Strukturou se míní např. Introduction. Experiment. Discussion. Conclusions. References (odkazy musí být plné, ne et al). Příspěvky vyjdou v některém z dalších čísel Materials Structure.

Autoři těchto příspěvků musí zaslat i konferenční abstrakt (1). Tyto příspěvky lze doručit kdykoli, ale optimální by bylo do konce kolokvia.


PROČ ZASÍLAT ROZŠÍŘENÉ PŘÍSPĚVKY

Dle přijaté metodiky Rady vlády ČR pro vědu budou do budoucna instituce hodnoceny zejména dle publikací v databázi RIV. Do této databáze se obecně nesmí vkládat abstrakty (1), ale naopak mají vkládat strukturované příspěvky (2, 3), které budou do hodnocení brány. V tomto případě se váží faktorem 1, pokud jsou napsané česky nebo slovensky a faktorem 4, pokud jsou psány např. anglicky. Pokud má časopis impakt faktor příčítá se k tomuto ještě číslo 10*impakt faktor/medián IF (např. pro Chemické listy cca 5, Acta Physica Slovaka 3, z krystalografických časopisů nejvýše Journal of Applied Crystallography - 40).


Příspěvky do studentské přehlídky

Doporučujeme typ 2. Není ale vyžadován povinně.


Obecné pokyny

Elektronická forma časopisu je na http://www.xray.cz/ms.

Pokud možno použijte tento template!!! Ušetříte nám práci. Jsou v něm navíc pokyny a pravidla.

 Formát je volný, hlavička by měla vypadat dle následujícího vzoru.

X- RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF CIMRMAN STONES
P. Stresník1 and K. Jalový2 
1Department of Cim Minerals, Faculty of Cimrmanology, Cimrman University, 100 18 Praha, Czech Republic
2Department of Cimrman Engineering, University of JdC, 616 26 , Brno

Na literaturu se odkazujte čísly v hranatých závorkách, postupně podle odkazu v textu, seznam podle tohoto pořadí uveďte tradičně v závěru.

Pro citace článků užívejte následujícího vzoru (včetně interpunkce):
J.R. Xray, R. Powder & A. Diffractometer, Acta Jizer., 25 (1994) 32-45.
Pro citace knih užívejte následujícího vzoru :
A. Monokrystalový : Ideologické aspekty fázové analýzy. Rybitví 1953. Nakl. Rudý prášek.

U ostatních druhů citací ponecháváme volnost (při vědomí potřeby přesnosti a jasnosti).

Text můžete psát v libovolném textovém editoru. TeX a jeho odvozeniny nejsou vítány.
Obrázky a tabulky číslujte postupně podle odkazu v textu. Příslušné komentáře lze zahrnout do textu nebo připojit jejich seznam za příspěvek. Tabulky i obrázky lze také zahrnout do textu nebo připojit na konec. Prosíme o zaslání kvalitních předloh pro obrázky. Uvítáme obrázky v některém z běžných počítačových formátů, pokud nejsou již zahrnuty do základního souboru. 


Přednášející budou mít k dispozici - dataprojektor a notebook s mechanikou ZIP a CD, USB porty, zpětný projektor.


Zaslání příspěvků

Příspěvky zasílejte na adresu: R. Kužel, MFF UK, Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2, E-mail: kuzel@karlov.mff.cuni.cz (jako přílohu - attachment)  nebo můžete použít upload:

Find the corresponding file on your computer using Browse and upload it using Upload using the web submission form. Please note that the submitted file must not be opened by any other application. Submitted abstract do not appear in the list immediately.