Zmeny programu a seznam posteru, upresneni dopravy