Materials Structure 
in Chemistry, Biology, Physics and Technology

 vol. 18, no. 4, 2011

 

Review Papers  

Metody povrchové a tenkovrstvové analýzy prvkového složení (XPS, AES, SIMS), difrakce fotoelektronů
Methods of surface and thin film analysisof chemical composition, photoelectron diffraction
K. Mašek, P. Bábor PDF 251

 

Papers
Fázová transformace v austenitické oceli vyvolaná plastickou deformací
Phase transformation in austenitic steel induced by plastic deformation

 

J. Drahokoupil, P. Haušild, V. Davydov a P. Pilvin PDF 258
Vliv reálné struktury na kvantitativní fázovou analýzu
Influence of real structure on quantitative phase analysis

 

J. Hamza, R. Čerstvý, J. Marek, 
F. Filuš, P. Mazal
PDF 263
Porovnání výsledků makrodifrakčních a mikrodifrakčních experimentů na forenzních vzorcích
Comparison of results of the microdiffraction and macrodiffraction of forensic samples measurements
I. Jebavá, V. Goliáš, M. Kotrlý PDF 266
Laboratories
Aplikácia metód rtg. difrakcie na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach


Application of X-ray Diffraction Methods on the Department of Inorganic Chemistry, Institute of Chemical Sciences, Faculty of Science, P. J. Safarik University in Košice

 

J. Černák PDF 269

 

Other contributions, letters

 

Dokonalá zrna karbidu křemíku připraveného metodou vysokoteplotní samošířící se syntézou (VSS)
Perfection of silicon carbide grains prepared with selfpropagating high temperature synthesis (SHS)
L. Sodomka
(Struktura 2011)
PDF
271
Vzpomínka na Zdeňka Zikmunda J. Hybler PDF
274
Neoficiální zpráva o činnosti člena Výpočetní komise IUCr
Inofficial report on activities of a member of the IUCr commission on crystallographic computing
K. Huml PDF

 

275
Informace o vydaných knihách
New books
L. Sodomka PDF 278
Krystalografická společnost v roce 2011
Czech and Slovak Crystallographic Association in 2011
J. Hašek, R. Kužel PDF
10 Mb

PDF
reduced

279
FEBS Advanced Course I. Kutá Smatanová PDF 287
Obsah
Contents
PDF 288
Author Index PDF 289
Commercial PDF 290

in case of difficulties with reading the PDF file over Internet save it to your disk!