TESTOVÉ OTÁZKY

Lekce 2

 

1) U trojrozměrně periodických vzorů mohou četnosti rotačních os nabývat pouze hodnot 1,2,3,4 a 6. Proč ne jiných?

Dáno požadavkem translační periodicity, s tímto pak plyne přímo z matematiky, že jiné neexistují.
Zatím nebyly v přírodě objeveny struktury s jinou symetrií, ale v principu mohou existovat.
Samozřejmě existují i s jinou symetrií, např. květiny mohou mít rotační osu s četností větší než 6.

2) Existuje pouze 5 různých rovinných mříží. Má-li mříž různé délky krystalografických os ( tj. aąb), rozlišujeme mříž rovnoběžníkovou a pravoúhlou. Čím se liší?

pravoúhlá - úhel mezi osami g=90°; rovnoběžníková - gą90° a zároveň gą120°
pravoúhlá - g=90°; rovnoběžníková - gą90°
pravoúhlá - gą90°; rovnoběžníková - g=90°

3) Má-li mříž stejné délky krystalografických os (tj. a=b), pak rozlišujeme mříž diamantovou, trojúhelníkovou a čtvercovou. Čím se liší?

čtvercová - úhel mezi osami g=90°; trojúhelníková - g=60°; diamantová - gą90°
čtvercová - g=90°; trojúhelníková - g=60° nebo g=120°;
diamantová - gą60°, gą90° a gą120°
čtvercová - g=90°; trojúhelníková - g=120°; diamantová - gą90°

4) Které rovinné mříže jsou symetrické vůči rovině zrcadlení?

pravoúhlá a diamantová
rovnoběžníková
všechny kromě rovnoběžníkové

5) Které rovinné mříže jsou symetrické vůči 2?

rovnoběžníková
všechny kromě trojúhelníkové
všechny

6) Vůči 3 a 6 je symetrická trojúhelníková mříž. Platí vždy, že vyhovuje-li mříž 6, vyhovuje také 3?

Platí, dokonce platí i opačná relace - když vyhovuje 3, tak také 6.
Platí, opačná relace však obecně neplatí.
Neplatí.

7) 4-četné rotační ose vyhovuje mříž

čtvercová
pravoúhlá
čtvercová a pravoúhlá

8) Monoklinické soustavě obecně odpovídají mřížové parametry

a=b=90°ąg; a,b,c libovolně
a=b=90°; g,a,b,c libovolně
aąb=g; a=b=c

9) Triklinické soustavě obecně odpovídají mřížové parametry

a=90°ąb=g; a=b=c
a,b,g libovolně; a=b=c
vše libovolně

10) Hexagonální soustavě obecně odpovídají mřížové parametry

a=b=90°, g=120°, a,b,c libovolně
a=b=90°, g=120°, a=b, c libovolně
a=b=90°, g=120°, a=b=c

11) Trigonální krystaly se vždy dají popsat pomocí hexagonálních os. Někdy se však užívá romboedrických os, tj. parametrů mříže

a=b=c, a=bąg
a=b=c, a=b=g
a=bąc, a=b=g

12) Do které soustavy může patřit mříž s parametry a=b=c?

pouze do kubické
pouze do kubické nebo trigonální
do všech kromě tetragonální a ortorombické

13) Do které soustavy může patřit mříž s parametry aąbącąa?

pouze do triklinické
do triklinické, monoklinické nebo ortorombické
do všech kromě kubické a tetragonální

14) Kolika rotačním osám (a jakým) vyhovuje krychle?

třem 4-četným
šesti 4-četným
třem 4-četných, čtyřem 3-četným a šesti 2-četným

15) U každé soustavy zavádíme minimální symetrii, což je symetrie postačující k zařazení krystalu do dané soustavy. Jaké minimální symetrie mříže mají krychlová, tetragonální a ortorombická soustava?

krychlová - čtyři 3-četné osy podél tělesových úhlopříček krychle,
tetragonální - jedna 4-četná osa podél c,
ortorombická - tři 2-četné podél a,b,c
krychlová - čtyři 3-četné osy podél tělesových úhlopříček krychle,
tetragonální - dvě 2-četné osy na sebe kolmé,
ortorombická - tři 2-četné podél a,b,c
krychlová - jedna 3-četná osa,
tetragonální - jedna 4-četná osa podél c,
ortorombická - jedna 2-četná osa

16) Jaké minimální symetrie mříže mají monoklinická, hexagonální a trigonální soustava?

monoklinická - dvě 2-četné osy podél a,b
hexagonální - jedna 6-četná podél c
trigonální - jedna 6-četná podél hexagonální buňky
monoklinická - jedna 2-četná osa podél c
hexagonální - jedna 6-četná podél c
trigonální - jedna 3-četná podél hexagonální buňky
monoklinická - jedna 2-četná osa podél c
hexagonální - tři 6-četné podél a,b,c
trigonální - jedna 3-četná podél hexagonální buňky

17) Kolik existuje různých prostorových mříží (také Bravaisovy mříže)?

7, všechny jsou primitivní
10, z toho je 7 primitivních a 3 centrované
14, z toho je 7 primitivních a 7 centrované

18) Kolik obsahuje mřížových bodů na buňku prostorově centrovaná mříž?

2
5
9

19) Kolik obsahuje mřížových bodů na buňku plošně centrovaná mříž?

4
7
14

20) Kolik obsahuje mřížových bodů na buňku bazálně centrovaná mříž?

2
3
10

21) Urči Bravaisovu mříž na obrázku.

kubická primitivní - cP
kubická plošně centrovaná - cF
kubická prostorově centrovaná - cI

22) Urči Bravaisovu mříž na obrázku.

kubická primitivní - cP
kubická plošně centrovaná - cF
kubická prostorově centrovaná - cI

23) Urči Bravaisovu mříž na obrázku.

kubická primitivní - cP
kubická plošně centrovaná - cF
kubická prostorově centrovaná - cI